fbpx

Harmonogram výziev MAS Dolný Liptov pre rok 2022

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
Miestna akčná skupina Dolný Liptov plánuje v tomto roku vyhlásiť päť nových výziev pre verejný sektor a podnikateľov z rôznych oblastí.

Miestna akčná skupina vyhlasuje výzvy od roku 2019 pre rôzny okruh žiadateľov. Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie jej bol pridelený balík finančných prostriedkov vo výške 1 586 000 eur spolu pre všetky vyhlásené výzvy. Výzvy sú vyhlasované postupne v jednotlivých rokoch pre rôzne oblasti v rámci verejného aj podnikateľského sektora.

MAS plánuje v tomto roku vyhlásiť štyri výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV), pričom jedna z nich je určená pre obce. Ide o výzvu pre podopatrenie 7.2 zameranú na podporu investícií do obecnej infraštruktúry malých rozmerov. Väčšina finančných prostriedkov pre verejný sektor bola už zazmluvnená, preto bude táto výzva vyhlasená pre zostatkovú alokáciu vo výške takmer 70 tisíc eur vo februári 2022.

Ďalšie výzvy zverejnené v rámci harmonogramu PRV sa týkajú podnikateľského sektora. Ide napríklad o výzvu pre podnikateľov v lesníctve, ktorí by chceli nakúpiť novú lesnícku technológiu pod podopatrením 8.6. Výzva by mala byť vyhlásená rovnako vo februári tohto roka. Uvedená výzva, v ktorej je alokovaných takmer 180 tis. eur, bude vyhlásená už tretíkrát.

„Apelujeme na možných žiadateľov, aby sa v prípade záujmu o finančný príspevok obrátili na kanceláriu MAS. Poskytneme vám všetky potrebné informácie. Ide o fantastickú príležitosť získať finančné prostriedky na široký rámec aktivít,“ vyzýva projektová manažérka MAS Iveta Kloptová.

Voľné finančné prostriedky zostali aj vo výzvach pre poľnohospodárske subjekty, a to konkrétne vo výzve pre podopatrenie 4.1 určenej pre subjekty podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a vo výzve pre podopatrenie 4.2, ktorá zahŕňa žiadateľov žiadajúcich o podporu do poľnohospodárskych alebo potravinárskych výrobkov. V každej zo spomenutých výziev bude možné v poslednom kvartáli roka vyčerpať približne 55 tisíc eur.

V roku 2023 sa končí programové obdobie pre Integrovaný regionálny operačný program (skrátene IROP). Všetky podporené projekty musia byť preto aj zrealizované do júna 2023. Aby však k samotnej realizácii projektu mohlo dôjsť, musí byť vyhlásená výzva a žiadateľ musí predložiť svoju žiadosť. Ak bude úspešný, uzatvorí sa s ním zmluva, na základe ktorej pristúpi k realizácii projektu. V rámci programu IROP bude preto vyhlásená posledná výzva pre obce na aktivitu D1 na podporu učební základných škôl s celkovou alokáciou 20 tisíc eur. Uchádzači budú môcť predkladať svoje projekty od februára tohto roka.

V rámci programu IROP sú vyhlásené výzvy otvorené. To znamená, že žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať kedykoľvek a hodnotiace kolá sú uzatvárané pravidelne každé dva mesiace až do vyčerpania celkovej alokácie. V súčasnosti sú v MAS otvorené dve výzvy pre aktivitu A1 a aktivitu B2.

Aktivita A1 (Podpora podnikania  a inovácií) môže byť zaujímavá pre lokálnych podnikateľov, ktorí by chceli rozšíriť svoju výrobu alebo poskytovať nové služby. Nesmie ísť však o podnikanie v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva alebo ubytovacích a reštauračných služieb. V rámci aktivity A1 čaká na svojich žiadateľov po ukončenom 10. hodnotiacom kole ešte 115 tisíc eur. V rámci aktivity B2 by mali byť obciam spadajúcim do pôsobnosti MAS pridelené finančné príspevky vo výške približne 123 tisíc eur na projekty zabezpečujúce zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel.

„Finančné prostriedky alokované vo výzvach miestnej akčnej skupiny je dobre využiť preto, lebo sú určené len pre územie vymedzené pôsobnosťou MAS, kde sa projekt aj musí zrealizovať. Konkrétne ide o celý okres Ružomberok okrem obce Liptovské Sliače. Je tu teda vyššia šanca, že projekt bude aj úspešný,“ vysvetlil predseda MAS Rastislav Horvát a doplnil: „Prajem okresu Ružomberok, aby sa v ňom realizovali zmysluplné projekty, ktoré budú okres rozvíjať.“

 

Obec Liptovská Štiavnica – vybudovanie chodníka v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content