fbpx

Základné informácie

Miestna akčná skupina (MAS) je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.

Financované z prostriedkov EÚ, EPFRV 2014-2020, EFRR a ŠR

http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že MAS združujúca dostatočné množstvo skúsených ľudí a inštitúcií spracuje a následne zrealizuje stratégiu rozvoja daného územia na základe princípov prístupu LEADER. Realizácia stratégie spočíva predovšetkým v rozhodovaní o podpore projektov miestnych subjektov vrátane ich monitorovania a v napĺňaní spoločných rozvojových projektov a programov.

Dolný Liptov je územie s bohatou históriou a zaujímavou súčasnosťou. Ide o územie, ktoré leží v hraniciach okresu Ružomberok a je známe svojimi termálnymi prameňmi a krásnou krajinou. Na to, aby sa obyvatelia tohto regiónu cítili doma ešte lepšie, aby si zachovali aj získali priazeň turistov, je potrebné spájať komunity, organizácie i občanov v záujme efektívnejšej komunikácie o ďalšom napredovaní regiónu. Snaha niekoľkých aktívnych rodákov z Ružomberka o spoločný, koordinovaný rozvoj územia tak v roku 2014 vyústila do vzniku Občianskeho združenia „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“, ktoré zastrešuje rôznorodú členskú základňu. Základňa verejného sektora bola vytvorená zástupcami obcí na celistvom území okresu Ružomberok okrem jednej obce, t.j. z 25 obcí okresu je 24 obcí členom združenia. Členská základňa súkromno-občianskeho sektora sa vytvárala paralelne s formovaním verejného sektora OZ a sú tu pomerovo vyrovnane zastúpené sektory miestnych podnikateľov, živnostníkov, poľnohospodárske družstvo, urbáre, ale aj fyzické osoby.

            V roku 2015 sa začalo aktívne pracovať na príprave strategického plánu pre rozvoj územia. Dôležitými princípmi pri tvorbe bola participácia verejnosti a pochopenie základného poslania stratégie – spájanie síl pre rozvoj územia, čo je aj motto občianskeho združenia. Potreby obyvateľov regiónu sa zisťovali počas spoločných workshopov, dotazníkových prieskumov, seminárov a osobných konzultácií. Na začiatku plánovania bola zadefinovaná spoločná vízia, v ktorej zástupcovia verejného a súkromného sektora vyjadrili svoje predstavy o živote v území. Dominuje v nej atraktívnosť územia pre obyvateľov a návštevníkov, zdravé životné prostredie, tradičné hodnoty v oblasti spravovania krajiny a územia,  diverzifikácia ekonomiky a občianska spoločnosť. Strategickým cieľom rozvoja dolného Liptova je zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu dolný Liptov a skvalitnenie života v ňom prostredníctvom zlepšovania služieb pre obyvateľov a podmienok pre podnikanie. Kancelária MAS by sa chcela zamerať na zvýšenie zamestnanosti, rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva, cestovného ruchu, ako aj rozvoj služieb a infraštruktúry pre občanov a návštevníkov územia.

            Veríme, že v dolnom Liptove spojíme sily efektívne a spoločne sa v nasledujúcich rokoch zaslúžime o koordinovaný rozvoj tohto územia.

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content