fbpx

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP MAS_047/7.4/3

Facebook
Twitter
Email
Tlač
OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_047/7.4/3

Aktualizáciou č.1 OZ  „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 19. 08. 2024Dokumenty (prílohy k výzve)  zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 02. 07. 2024. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Výzva na stiahnutie:

MAS_047_7.4_3_prílohy aktualizacia vyzvy

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content