fbpx

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP MAS_047/7.5/1

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“  oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_047/7.5/1

Touto aktualizáciou MAS Dolný Liptovv v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. V prílohách uverejňujeme aktualizovanú výzvu spolu s aktualizovanými prílohami v zmysle novej metodiky. Dôvodom je zmena v Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (ďalej len „príručka“), Verzia 1.2 s platnosťou od: 28. 11. 2019 a účinnosťou od: 02. 12. 2019.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13. 12. 2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content