fbpx

Výzva IROP-CLLD-Q571-512-001

Facebook
Twitter
Email
Tlač
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre verejný sektor z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-CLLD-Q571-512-001

OZNÁMENIE O PLÁNOVANOM ZRUŠENÍ VÝZVY

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje žiadateľom, že ku dňu 08.02.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-Q571-512-001 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Dôvodom plánovaného predčasného uzavretia výzvy je presun zostatkovej alokácie do inej aktivity.  V posledných 3 hodnotiacich kolách nebola predložená žiadosť o príspevok. Finančné prostriedky budú presunuté na inú aktivitu. (zverejnené dňa 24.01.2023)

 

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q571-512-001.

Identifikácia výzvy:

Prioritná os 5:                 Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:        5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:                5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                            B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia: 03.03. 2020

Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 03.05. 2020 (ide o otvorenú výzvu – jednotlivé kolá výzvy sa budú uzatvárať každé 2 mesiace ku 3. dňu v mesiaci)

 

Všetky náležitosti (výzvu so všetkými prílohami) nájdete na stiahnutie tu:

Výzva IROP-CLLD-Q571_512-001

Prílohy_výzvy_ IROP-CLLD-Q571_512-001

Prílohy č.1_výzvy_formulár_ŽoPr_a_prílohy

 

Informácia o indikatívnej alokácii po uzavretí 1. hodnotiaceho kola – Oznamujeme žiadateľom, že počet prijatých žiadostí o príspevok po uzavretí 1. hodnotiaceho kola je 0 žiadostí. Výška indikatívnej alokácie teda zostáva nezmenená. 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content