fbpx

Oznámenie o zmene výzvy č. 1 na predkladanie ŽoNFP č. MAS_047/4.2/1 – Podopatrenie 4.2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_047/4.2/1.

Aktualizáciou č.1 OZ  „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je aktualizácia príručky pre prijímateľaNFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. Aktualizáciou sa menia prílohy k výzve zverejnené v rámci predmetnej výzvy na aktuálne platné. 

Uzávierka výzvy je 07.10.2020

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 25. 09. 2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Dokumenty na stiahnutie:

Vyzva_MAS_047_4.2_1_verzia_2

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content